Фотоволтаична централа 20KW

Фотоволтаична централа 20KW

Домашна фотоволтаична система от  20kw е подходяща за къщи и домакинства , които имат средномесечен разход на електроенергия до 2400kw 2800kw.
Цена за проекта в зависимост от компонентите  от 22 000лв до 30 000лв. Монтажът не е включен в цената. 20KW централа работи с трифазен ток


Ефективността на тази соларна система може да се подобри със захранваш модул Huawei  и батерия 5KW ,10KW, 15KW   Huawei  , които ще съхранят произведената енергия и ще ви дадат възможност да я  използвате през желано от вас време на денонощието.
Вашата фотоволтаична система може да бъде допълнена със сензор отчитащ произведената електроенергия и донгъл за връзка със софтуер на Huawei за мониторинг.

Необходими елементи :
Соларни панели 38бр по 540KW
Инвертор  20KW
Трифазна разпределителна кутия
Сензор за отчитане на произведената енергия
Донгъл за мониторинг на системата

Допълнителни опции:
Захранващ модул за управление на батерията
Батерия
Монтаж на пускане в експлоатация

Фотоволтаична  централа 20KW

Проект и инсталиране на Соларна система 20KW

Kато изходни данни и за подготовка на реализацията на инвестиционно намерение за изграждане на Фотоволтаична централа, ни е необходима следната информация:

Актуална скица на имота;
GPS координати или маркировка в Google Earth
Почасов товаров график за дванадесетмесечен предходен период (когато е наличен, в противен случай за целите на анализа фактурите за потребена електроенергия за последните дванадесет месеца)
Информация относно броя на точките на присъединяване/мерене;
Присъединена мощност по договор с ЕРП за обекта;
План покриви с детайл и разрези от част Архитектурна;
Проект по част Електрическа (ако е наличен);
Виза за проектиране и Становище за присъединяване (ако са налични).

Моля да уточните дали предвиждате системата да бъде само за собствено потребление или ще връщате излишъка в мрежата на ЕРП.

Първите стъпки, които е необходимо да извършите, с оглед снабдяване с изходни документи са именно подаване на заявления за Виза за проектиране и Становище за присъединяване.

Подаване на заявление в Общинската администрация за издаване на виза за проектиране, в която да бъде записано: Важи за Фотоволтаична централа до 200kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда, находящи се в ПИ с идентификатор  ..............., гр..................., в съответствие с чл. 147, ал.1, т.14 от ЗУТ.
Към заявлението се прилагат:

Документ за собственост;
Скица от кадастъра;
Възможно е по изключение да поискат и Мотивирано предложение;

 

II.

Подаване на искане за проучване на условията и начина на присъединяване – подава се от Производителя в съответния Клиентски енерго център (КЕЦ) на ЕРП, на чиято територия се намира обектът за присъединяване.
Към искането за проучване на условията за присъединяване се прилагат още и следните документи:

- Документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем;

- Копие на скица или виза за проектиране (при одобрен подробен устройствен план - ПУП визата не е задължителна съгласно разпоредбите на ЗУТ (Закон за устройство на територията);

- Описание на резервния източник на ел.енергия за собствени нужди на централата и на неговия режим на работа (ако се предвижда такъв).

 Моля ако имате нужда от съдействие при попълването на документите да се свържете с мен за консултация, а преди входиране да ми ги изпратите за преглед.